GreekRussianFrench

 

 

 

Android  iOS   Paypal   Trados

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ

Πώς παράγουμε μεταφράσεις στο NOHMA;

1.1. Η Αποστολή

• Αποστολή μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετάφρασης σε φορείς και όργανα της Ε.Ε. σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα κριτήρια ποιότητας, προθεσμία και τιμοκατάλογο.

1.2. Ο Σκοπός Δράσης

 

Η εργασία στο NOHMA έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

• να συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία των Ευρωπαϊκών φορέων και οργάνων καθώς και τον περιφερειακών παραρτημάτων τους ανταποκρινόμενο στις μεταφραστικές τους ανάγκες,

• να ανταποκριθεί σε ιδιάζουσες περιπτώσεις παρασχόμενων υπηρεσιών μετάφρασης προς τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και όργανα,

• να προάγει την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα αλλά και ενεργοποίηση  του συστήματος κοινοτικών μεταφράσεων εξορθολογώντας και επιμερίζοντας μεθόδους μετάφρασης και μεταφραστικά εργαλεία, ενώ επίσης

• να διευκολύνει και προάγει αποτελεσματικά την πολυγλωσσία στο πλαίσιο θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

1.3. Τομείς δραστηριοποίησης

Το NOHMA παρέχει μια μεγάλου εύρους ποικιλία υπηρεσιών στους πελάτες της, συγκεκριμένα:

• μετάφραση, αναθεώρηση, τροποποίηση και επιμέλεια εγγράφων,

• μετάφραση Κοινοτικών σημάτων και εμπορικών σχεδίων, και

• διερμήνευση σε πολλών ειδών περιστάσεις και events.

• λοιπές υπηρεσίες, όπως η κατάρτιση ορολογίας, η τυποποίηση και πληθώρα άλλων εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο προς ιδιώτες όσο και επαγγελματίες κ.ο.κ.

 

1.4. Διαχρονικές Αξίες

Όλα τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου  σέβονται και υπηρετούν τις παρακάτω αρχές και αξίες στο πλαίσιο των καθημερινών τους αναθέσεων:

• ομαδικό  πνεύμα: συνεργασία, αλληλεγγύη, αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός,

• ισότητα: ίση μεταχείριση του μόνιμου προσωπικού και, αν προκύψει, εξωτερικών συνεργατών,

• αποδοτικότητα: αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, προσαρμοστικότητα και καινοτομία,

• διαφάνεια: επικοινωνία, υποχρέωση παροχής πληροφόρησης,

• ανάδειξη της αξίας  των μελών του προσωπικού: ενίσχυση, αναγνώριση,

• ανταπόκριση στις ανάγκες της Διοίκησης, των πελατών, των εταίρων, του λοιπού προσωπικού.

 

2. Το όραμά μας μέχρι το 2014

2.1  Τι θέλουμε να είμαστε το έτος 2014

Το 2014 αποτελούμε έναν υψηλού επιπέδου πάροχο υπηρεσιών μετάφρασης όσο και διαθέτη εξειδικευμένων προϊόντων διαγλωσσικής επικοινωνίας με έναν αυστηρά πελατολογικό προσανατολισμό.

Αποτελούμε μια ανεξάρτητη επιχείρηση που λειτουργεί με τόσο βαλκανικό, ενδοκοινοτικό αλλά και εξωκοινοτικό προσανατολισμό.

Συνεχίζουμε να παράσχουμε υπηρεσίες με συνέπεια, υψηλών δεικτών ποιότητας που ανταπεξέρχεται στις πολυσχιδείς ανάγκες πελατών. Θα αναπτύξουμε περαιτέρω πιο οικείες και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες μας και θα παράσχουμε προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, στα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών μας. Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων χρήσης, βάσει της δομής τιμολόγησης που συνάδει με τις δαπάνες του Κέντρου και διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των πελατών μας. Τέλος, στοχεύουμε να παραμείνουμε ισχυροί, σταθεροί σε καινοτόμες δράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2 Πώς οι δομές μας πρέπει να ελιχθούν για επίτευξη του οράματος;

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δυο ετών το NOHMA θα πρέπει να επιδείξει επιχειρηματική ανθεκτικότητα μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών που επιτελεί και δημιουργώντας νέα αποτελεσματικότερα εργαλεία προς αύξηση της παραγωγικότητας.

Η διαχείριση κόστους αναμένεται να έχει βελτιωθεί μέσω της στρατηγικής βελτιστοποίησης της διαχείρισης στα οικονομικά και στους ανθρωπίνους πόρους.

Το Κέντρο θα πρέπει να αναζητήσει για καινούργιες πηγές εσόδων προς εξισορρόπηση της αναμενόμενης μείωσης από το υφιστάμενο πελατολόγιο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάλυση "Επιλογές για ένα βιώσιμο μελλοντικό επιχειρείν του Κέντρου" ξεκίνησε ήδη από το 2011 και θα συνεχιστεί για τα έτη 2012/2013 αντίστοιχα, όπου θα γίνεται ανάλυση κόστους- αποτελέσματος.

Εν δυνάμει νέες πηγές εσόδων θα προκύψουν μέσω της αύξησης στο υφιστάμενο πελατολόγιο, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της πρότασης νέων πακέτων υπηρεσιών είτε μέσω της σύναψης νέων συμβάσεων διενέργειας μετάφρασης με άλλα όργανα- θεσμούς ή και επιχειρήσεις.

Το Κέντρο επίσης θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μέτρα παύσης κάποιων συνεργατών προκειμένου να διασφαλίσει θέσεις κλειδιά για υπαλλήλους και να προσελκύσει νέα ταλέντα.

Το Κέντρο επίσης έχει να ασχοληθεί με το ζήτημα μεγάλης διάρκειας της μόνιμης και ιδιόκτητης έδρας μόλις εντοπίσει ένα κτίριο όπου θα στεγαστούν προσωπικό και εξοπλισμός. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα καλυφθεί η βασική προτεραιότητα για ένα άνετο, παραγωγικό και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.

2.3. Οι Στρατηγικές μας προτεραιότητες

Κατά την κατάρτιση της Στρατηγικής του ΝΟΗΜΑ-τος 2012-2014 προβλέπονται δυο βασικές στρατηγικής σημασίας προτεραιότητες, συγκεκριμένα "Παροχή Υπηρεσιών" και " Βελτίωση και Βελτιστοποίηση". Αυτές οι δυο προτεραιότητες περικλείουν πέντε στόχους, όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 1 :

Πίνακας 1: Περίληψη των περιεχομένων της Στρατηγικής

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΕΣ

  1. 1.Παροχή Υπηρεσιών

Α. Να διατηρήσουμε το υφιστάμενο πελατολόγιο.

Β. Να καταστούμε πιο ανταγωνιστικοί.

Γ. Να κινηθούμε προς εύρεση νέων πελατών.

  1. 2.Βελτίωση και Βελτιστοποίηση

Δ. Να είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί.

Ε. Να αποτελέσουμε ένα καλό εργοδότη.

Πιο αναλυτικά, οι πέντε στόχοι έχουν ως εξής:

Α. Διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες και το δεδομένο επίπεδο παραγωγής εγγράφων.

B. Να καταστούμε πιο ανταγωνιστικοί:

Απόκτηση μεγαλύτερης γνώσης της αγοράς και των πελατών προκειμένου να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών που παράγουν έσοδα, τα οποία θα διασφαλίσουν συνεπώς και την βιωσιμότητα του Κέντρου.

Γ. Εύρεση νέων πελατών:

Διεύρυνση του πελατολογίου προκειμένου να αντισταθμιστεί η πτώση στον όγκο των προς μετάφραση εγγράφων από τα έργα της Ε.Ε..

Δ. Να είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί:

Θεμελίωση ενός αναθεωρημένου οργανωτικού διαγράμματος του Κέντρου με απευθείας διαδικασίες στη διαχείριση και στα συστήματα υποστήριξης που θα παράσχουν συμφερτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες του.

Ε. Να είμαστε ένας καλός εργοδότης.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της διασφάλισης της ευημερούς απασχόλησης του προσωπικού.