GreekRussianFrench

 

 

 

Android  iOS   Paypal   Trados

Προστασία προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΝΟΗΜΑ | Κέντρο Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Μετάφρασης και Διερμηνείας και επωνυμία "Θωμάς Μ. Κολιός", είναι η ιδιοκτήτρια των ανωτέρω ιστοσελίδων και στο εξής θα αναφέρεται ως ΝΟΗΜΑ. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας αναφέρονται ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή τυχόν προϊόντων από την Εταιρία μας. Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετούμε αλλά και στους απλούς επισκέπτες των ιστοχώρων της Εταιρείας ΝΟΗΜΑ.

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου:

  • να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας και την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας
  • να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση των sites του ΝΟΗΜΑ-τος

Παρ' όλα αυτά, εάν δηλώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της Eταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα μας. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

Η Εταιρεία, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου www.noema.gr δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης.

Για τις κατοχυρώσεις αιτημάτων, υποβολή ερωτημάτων, παραλαβή προσφορών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση πραγματικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά πιθανόν να διατίθενται στο Internet κατόπιν έρευνας στα διάφορα whois που υπάρχουν στις ιστοσελίδες καταχωρητών ονομάτων χώρου του εξωτερικού. Εάν δεν επιθυμεί την εμφάνιση των στοιχείων αυτών στο internet, τότε ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί για απόκρυψη των στοιχείων των επαφής του.

Η Εταιρία δύναται η ιδία να χρησιμοποιήσει τα συλλεχθέντα στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, για λόγους προβολής των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και για την επικοινωνία της με τους επισκέπτες και τα τυχόν μέλη του (χρήστες).

Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δεν απαιτείται ο επισκέπτης να υποβάλει στον παρόντα δικτυακό τόπο προσωπικά στοιχεία για να τον χρησιμοποιήσει. Κατ' εξαίρεσιν ζητούνται προσωπικά στοιχεία κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στην κοινότητα των μελών του δικτυακού τόπου για την απόκτηση ή δοκιμή των εταιρικών υπηρεσιών καθώς και κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποια από τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.noema.gr, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

  • του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1999 "περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
  • και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ),

συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας πολιτικής δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τους Νόμους και το Ελληνικό Δίκαιο.

Διευκρινίζεται ότι το ΝΟΗΜΑ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες του www.noema.gr και τις υπηρεσίες του website του ΝΟΗΜΑ-τος προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ΝΟΗΜΑ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του ΝΟΗΜΑ-τος και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με του ΝΟΗΜΑ-τος, εφ΄όσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του ΝΟΗΜΑ-τος και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (κατοχύρωση domain names, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και την κατάσταση του λογαριασμού σας και των παραγγελιών σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ΝΟΗΜΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν ενώπιον Ε.Ε.Τ.Τ., στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site του ΝΟΗΜΑ-τος, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, "φορτώνονται" / "κατεβαίνουν" στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) μέσω των οποίων ο server του ΝΟΗΜΑ-τος αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας (browser: IE6, Firefox, Opera, Netscape κλπ) να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να περιηγηθείτε στο site του ΝΟΗΜΑ-τος ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στα websites του ΝΟΗΜΑ-τος.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του δικτυακού τόπου www.noema.gr κατά το νόμο 2472/97 είναι ο Θωμάς Μ. Κολιός, Μελανίδη 4, 45332, Ιωάννινα, Ελλάδα.